HAAHTELAN ASIAKAS-, ALIHANKKIJA- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu Haahtela-konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas-, alihankkija- sekä markkinointirekistereihin.


Rekisterinpitäjänä toimii kulloinkin se Haahtela-konserniin kuuluva yhtiö, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja jonka asiakas-, alihankkija- tai markkinointirekisteriin kyseessä olevat henkilötiedot kuuluvat. Tässä Tietosuojaselosteessa mainitut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät periaatteet soveltuvat kaikkiin Haahtela-konserniin kuuluviin yhtiöihin ja näihin yhtiöihin viitataan kuhunkin tässä Tietosuojaselosteessa termillä ”Haahtela” tai ”me”. Kunkin rekisterinpitäjänä toimivan Haahtela-konsernin yhtiön yhteystiedot on listattu alla kohdassa 1.  


Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä alihankkijoidemme, asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme edustajia (”Rekisteröity”, ”sinä”) koskevia henkilötietoja me keräämme, miten me niitä käsittelemme ja miten voit käyttää oikeuksiasi Rekisteröitynä (kuten oikeus saada pääsy tietoihisi ja oikeus vaatia tiedon korjaamista).


Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelytapojen muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen tai rajoita Rekisteröityjen tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista.


Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu henkilötietojen käsittelyyn, jonka Haahtela suorittaa rekisterinpitäjänä.


1. Yhteystiedot


Rekisterinpitäjän yhteystiedot:


Haahtela Oy:
Y-tunnus: 3006034-6
Osoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Puhelinnumero: +358 201 101 200
Sähköpostiosoite: haahtela@haahtela.fi

Rekisteristä vastaava henkilö:  
Emilia Santasalo, puh. +358 201 101 201, sähköpostiosoite emilia.santasalo@haahtela.fi


Haahtela HR Oy:
Y-tunnus: 0897430-1
Osoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Puhelinnumero: +358 201 101 200
Sähköpostiosoite: haahtela@haahtela.fi

Rekisteristä vastaava henkilö:  
Pekka Alli, puh. +358 201 101 226, sähköpostiosoite pekka.alli@haahtela.fi


Haahtela-kehitys Oy:
Y-tunnus: 0864430-2
Osoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Puhelinnumero: +358 201 101 200
Sähköpostiosoite: haahtela@haahtela.fi

Rekisteristä vastaava henkilö:  
Jarmo Hyartt, puh. +358 201 101 222, sähköpostiosoite jarmo.hyartt@haahtela.fi


Haahtela-rakennuttaminen Oy:
Y-tunnus: 0616996-6
Osoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Puhelinnumero: +358 201 101 200
Sähköpostiosoite: haahtela@haahtela.fi

Rekisteristä vastaava henkilö:  
Eero Kiljunen, puh. +358 201 101 236, sähköpostiosoite eero.kiljunen@haahtela.fi

2. Käsiteltävät tiedotSaatamme käsitellä alla lueteltuja Rekisteröityjä koskevia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi

 • Syntymäaika

 • Organisaatio ja titteli

 • Sähköposti ja muut Rekisteröidyn antamat yhteystiedot

 • Laskutus- ja maksutiedot

 • Rekisteröidyn ja Haahtelan välinen yhteydenpito

 • Markkinointikiellot ja markkinointisuostumukset

 • Kuvatallenteet palvelinsalin jatkuvasta kameravalvonnasta


Lisäksi Haahtela-rakennuttaminen Oy käsittelee seuraavia Rekisteröityjä koskevia tietoja:

 • Veronumero

 • Henkilötunnus ja muut henkilökortin tai passin sisältämät henkilötiedot

 • Oleskelulupa

 • Työaikatiedot ja kulunvalvontatiedot laskutuksen verifioimiseksi ja työntekijäilmoitusta varten

 • Pätevyyksiä, kelpoisuuksia, koulutuksia ja todistuksia koskevat tiedot, esimerkiksi A1-todistus, työturvallisuuskortti, tulityölupa ja tiedot ensiapukoulutuksesta ja ajokorteista

 • Rajoitetusta työmaalla tapahtuvasta videokuvauksesta kertyvät kuvatallenteet  

3. Mistä saamme henkilötiedot?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot Rekisteröidyiltä itseltään tai tämän työnantajalta.

Voimme kerätä joitain henkilötietoja toimivaltaisilta viranomaisilta.

Saatamme myös kerätä joitain henkilötietoja julkisista ja yksityisistä rekistereistä.Haahtela-rakennuttaminen Oy:n työmailla saatetaan harjoittaa rajoitettua videokuvaamista, jonka yhteydessä henkilötietoja tallennetaan videokuvamateriaalina. Kuvaamisesta ja sen ajankohdasta informoidaan työmaalla. Videokuvaaminen työmaalla ei ole jatkuvaa.

Haahtelan palvelinsaleissa on jatkuva tallentava kameravalvonta. Videovalvonnasta ilmoitetaan kuvauspaikalla.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn perusteet


Tarkoitukset

Haahtela käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:Täyttääksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme ja oikeutemme

Henkilötietoja voidaan käyttää sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi Rekisteröidyn edustamaa Haahtelan alihankkija- tai asiakasyritystä kohtaan. Mikäli Rekisteröity ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseksi ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.Täyttääksemme lainsäädäntöön perustuvat velvollisuutemme  

Käsittelemme joitain henkilötietoja, kuten oleskelulupaa ja veronumeroa, täyttääksemme lakiin perustuvat velvollisuutemme.

Viestintään Haahtelan ja Rekisteröityjen välillä

Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä Rekisteröityihin asiakkaillemme tarjoamiimme palveluihin liittyvissä asioissa tai alihankkijoidemme meille tarjoamiin palveluihin liittyvissä asioissa, sekä ilmoittaaksemme Rekisteröidyille asiakkaillemme tarjoamiamme palveluita koskevista muutoksista.  Markkinointiin

Voimme käsitellä henkilötietoja myös markkinoidaksemme palveluitamme olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaillemme.Omaisuuden suojaamiseen, turvallisuuden varmistamiseen

Työmaalla tapahtuvan kameratallentamisen ja tallenteiden sisältämien henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on suojata omaisuutta, varmistaa ja lisätä henkilökunnan ja vierailijoiden turvallisuutta sekä seurata eri työvaiheita ja niiden etenemistä työmaalla.

Palvelinsalin jatkuvasta kameravalvonnasta syntyneiden tallenteiden sisältämien henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen ja lisääminen, omaisuuden suojaaminen, rikosten ennaltaehkäiseminen ja mahdollisten tapahtuneiden rikosten selvittäminen.


Käsittelyn peruste  

Käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme asiakkaitamme ja alihankkijoitamme kohtaan. Käsittelemme henkilötietoja myös lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella. Oikeutettu etumme perustuu liikentoimintamme harjoittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, asiakas- ja yhteistyösuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä puolustautumiseen oikeudellisia vaatimuksia vastaan. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen.

Toisinaan saatamme pyytää sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelylle. Näissä tapauksissa Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.


5. Säilytysaika


Säilytämme suurinta osaa tämän Tietosuojaselosteen mukaisista henkilötiedoista niin kauan kuin se on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme taikka kirjanpitovelvollisuuksiemme täyttämiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, yhteystiedot sekä laskutus- ja maksutiedot.

Joitain henkilötietoja, kuten Rekisteröidyn nimen, yhteystiedot sekä laskutus- ja maksutiedot, säilytämme niin kauan kuin se on tarpeen puolustautuaksemme mahdollisia oikeudellisia vaateita vastaan.


6. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelleTämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltäviä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle vaan säilytämme tietojasi Euroopan talousalueella (”ETA”).

Varaamme kuitenkin jatkossa mahdollisuuden käyttää palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat ETA:n ulkopuolella. Tällaisissa tilanteissa sitoudumme suorittamaan toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötietojesi suojan taso on riittävä niillä lainkäyttöalueilla, joilla henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille ETA:n ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä.  

Lisätietoa liittyen henkilötietojen siirtoihin voit pyytää ottamalla meihin yhteyttä yllämainittuja yhteystietoja käyttäen.


7. Henkilötietojen vastaanottajaryhmätEmme luovuta henkilötietojasi organisaatiomme ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:  


Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Haahtelan tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille, kuten tilitoimistollemme. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Haahtela on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista niille Rekisteröidyille, joiden henkilötietoja siirto koskee.Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen Rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.


8. Rekisteröidyn oikeudetOikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemiemme henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.Oikeus vastustaa

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin tässä Tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä jatkaa tietojen käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn vastustamisesi jälkeen.Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsittelyssä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi.  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.


Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme sinua lähettämään meille postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: koko nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Voimme pyytää henkilöllisyytesi todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.


9. TietoturvallisuusKäytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, salasanat, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, palautettavuuden ja vikasietoisuuden varmistamiseksi. Testaamme säännöllisesti järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta.  

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Rekisteröityjen yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Rekisteröidyille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.


10. Valituksen tekeminenSinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Haahtelan henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.


Viimeksi päivitetty: 1.10.2020

Haahtela HR Oy

Yhteystiedot

Haahtela HR Oy


Puhelin (vaihde): 0201 101 200*
(ma-pe klo 08.00–16.00)
etunimi.sukunimi@haahtela.fi

(*Puhelun hinta soitettaessa on 8,35 snt/puhelu +
16,90 snt/min (alv 24%)

Tietosuojaselosteet