HAAHTELAN HENKILÖSTÖHALLINNON TIETOSUOJASELOSTE REKRYTOINTIREKISTERISTÄ


Tämä tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) soveltuu Haahtela-konserniin kuuluvien yhtiöiden rekrytointirekistereihin.


Rekisterinpitäjänä toimii kulloinkin se Haahtela-konserniin kuuluva yhtiö, jolle rekisteröity toimittaa henkilötiedot työnhaun yhteydessä, eli se Haahtela-konsernin yhtiö, josta työnhakija hakee työpaikkaa. Tässä Tietosuojaselosteessa mainitut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät periaatteet soveltuvat kaikkiin Haahtela-konserniin kuuluviin yhtiöihin ja näihin yhtiöihin viitataan kuhunkin tässä Tietosuojaselosteessa termillä ”Haahtela” tai ”me”. Kunkin rekisterinpitäjänä toimivan Haahtela-konsernin yhtiön yhteystiedot on listattu alla kohdassa 1.


Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä työnhakijoitamme (”Työnhakija”, ”sinä”) koskevia henkilötietoja me keräämme, miten me niitä käsittelemme ja miten voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä (kuten oikeus saada pääsy tietoihisi ja oikeus vaatia tiedon korjaamista).


Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelytapojen muutosten
tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen tai rajoita Työnhakijoiden tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista.

 

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Haahtelan rekisterinpitäjänä
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.


1. Yhteystiedot


Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
 

Haahtela Oy:
Y-tunnus: 3006034-6
Osoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Puhelinnumero: +358 201 101 200
Sähköpostiosoite: haahtela@haahtela.fi

 

HR-rekisteristä vastaava henkilö:
Minna Kerko-Rämänen, puh. +358 201 101 235, sähköpostiosoite minna.kerko@haahtela.fi

 

Planier Oy:
Y-tunnus: 0897430-1
Osoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Puhelinnumero: +358 201 101 200
Sähköpostiosoite: haahtela@haahtela.fi

 

HR-rekisteristä vastaava henkilö:
Minna Kerko-Rämänen, puh. +358 201 101 235, sähköpostiosoite minna.kerko@haahtela.fi

Haahtela-kehitys Oy:
Y-tunnus: 0864430-2
Osoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Puhelinnumero: +358 201 101 200
Sähköpostiosoite: haahtela@haahtela.fi

 

HR-rekisteristä vastaava henkilö:
Minna Kerko-Rämänen, puh. +358 201 101 235, sähköpostiosoite minna.kerko@haahtela.fi

Haahtela-rakennuttaminen Oy:
Y-tunnus: 0616996-6
Osoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Puhelinnumero: +358 201 101 200
Sähköpostiosoite: haahtela@haahtela.fi

 

HR-rekisteristä vastaava henkilö:
Minna Kerko-Rämänen, puh. +358 201 101 235, sähköpostiosoite minna.kerko@haahtela.fi


2. Käsiteltävät tiedot ja tietolähteet


Rekrytointirekisterimme sisältää alla lueteltuja Työnhakijoita koskevia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi

 • Syntymäaika

 • Osoite ja muut yhteystiedot

 • Henkilötunnus

 • Henkilöä kiinnostavan työn yksilöintitiedot

 • Tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta, kielitaidosta, pätevyyksistä, osaamisesta ja luottamustoimista

 • Työnhakijan valokuva

 • Työhaastatteluihin liittyvät tiedot

 • Henkilö-, soveltuvuusarviointeihin ja muihin testeihin liittyvät tiedot

 • Mahdollinen työnhakuun liittyvä viestintä

 • Mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot, kuten palkkatoivomus

 • Työhakemuksen käsittelyyn ja statukseen liittyvät tiedot

 

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot Työnhakijoilta itseltään rekrytointiprosessin yhteydessä.

 

Hakemuksen käsittelyyn ja statukseen liittyviä tietoja voimme saada rekrytointiprosessia hoitavilta alihankkijoiltamme.

 

Saatamme myös kerätä joitain henkilötietoja toimivaltaisilta viranomaisilta.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste


Tarkoitus


Käytämme tämän Tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja rekrytoinnin toteuttamista, rekrytointiin liittyvää viestintää, tilastointia ja yhteydenottoja varten.


Käsittelyn peruste


Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen oikeusperuste on sopimuksen valmistelu meidän ja Työnhakijan välillä. Työnhakijan hakiessa meiltä työpaikkaa, henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi Työnhakijan pyynnöstä.


Saatamme käsitellä henkilötietoja myös oikeutetun edun perusteella puolustautuaksemme mahdollista tämän Tietosuojaselosteen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn liittyvää oikeudellista vaatimusta vastaan.

 

Meidän on säilytettävä ja käsiteltävä tiettyjä rekrytointiprosessin yhteydessä kerättyjä tietoja, jotta voimme objektiivisesti perustella rekrytointiprosessin yhteydessä tehdyt päätökset.

 

Haahtelan oikeutettuun etuun perustuva käsittely ei aiheuta merkittäviä riskejä Työnhakijoiden eduille, perusoikeuksille tai -vapauksille.


Joidenkin käsittelemiemme henkilötietojen osalta saatamme kysyä sinulta suostumuksen käsittelylle. Näissä tapauksissa voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.


4. Säilytysaika


Poistamme Työnhakijoiden henkilötiedot 1 vuoden kuluttua kyseessä olevan rekrytointiin
liittyvän päätöksen tekemisestä.


5. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltäviä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle vaan säilytämme tietojasi Euroopan talousalueella (”ETA”).

 

Varaamme kuitenkin jatkossa mahdollisuuden käyttää palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat ETA:n ulkopuolella. Tällaisissa tilanteissa sitoudumme suorittamaan toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötietojesi suojan taso on riittävä niillä lainkäyttöalueilla, joilla henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille ETA:n ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä.


Lisätietoa liittyen henkilötietojen siirtoihin voit pyytää ottamalla meihin yhteyttä yllämainittuja yhteystietoja käyttäen.


6. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät


Emme luovuta henkilötietojasi organisaatiomme ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta
seuraavia tilanteita:


Oikeudellisista syistä


Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Haahtelan tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.


Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille, kuten ETA-alueella toimivalle henkilöstöhallinnon järjestelmätoimittajallemme. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.


Muista oikeutetuista syistä


Mikäli Haahtela on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista niille Työnhakijoille, joiden henkilötietoja siirto koskee.


Nimenomaisella suostumuksellasi


Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen Työnhakijan nimenomainen suostumus. Työnhakijalla on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.


7. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin


Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.


Oikeus peruuttaa suostumus


Mikäli käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemiemme henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista


Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

 

Oikeus vaatia tiedon poistamista


Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.


Oikeus vastustaa


Työnhakija voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin tässä Tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä jatkaa tietojen käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn vastustamisesi jälkeen.


Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä


Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus-tai vastustuspyyntösi ovat käsittelyssä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen


Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.


Oikeuksien käyttäminen


Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme sinua lähettämään meille postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: koko nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Voimme pyytää henkilöllisyytesi todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.


8. Tietoturvallisuus

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, salasanat, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, palautettavuuden ja vikasietoisuuden varmistamiseksi. Testaamme säännöllisesti järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta.


Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Työnhakijoiden yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Työnhakijoille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.


9. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Haahtelan henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

 


Viimeksi päivitetty: 7.10.2021