top of page
 • Writer's pictureJemina Luodemäki

Edistä työntekijöiden tasapuolista kohtelua työvuorosuunnittelulla

Työvuorosuunnittelija, koetko haastavaksi työntekijöiden tasapuolisen kohtelun työvuorosuunnittelun näkökulmasta tai kaipaisitko apuja työvuorojen tasapuoliseen jakamiseen? Työntekijöiden tasapuolisella kohtelulla voidaan parantaa esimerkiksi työntekijätyytyväisyyttä sekä vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. Tasapuolisesta työvuorosuunnittelusta hyötyvät siis sekä työntekijät että yritys.


Kokosimme alle tärkeitä näkökulmia, jotka huomioimalla voit edistää työntekijöiden tasapuolista kohtelua työvuorosuunnittelun avulla.

Ottamalla huomioon työvuorosuunnittelun läpinäkyvyyden, työergonomian toteutumisen ja työntekijöiden toiveet sekä viestimällä näistä työntekijöiden suuntaan, voit edistää työntekijöiden tasapuolista kohtelua työvuorosuunnittelun avulla. Lue alta, miten näiden kolmen näkökulman huomioimisen tulisi vaikuttaa työvuorosuunnitteluun ja siitä kommunikoimiseen.Läpinäkyvyys


Läpinäkyvyys työntekijöiden suuntaan on avainasemassa, kun haluat parantaa työntekijöiden tasapuolista kohtelua.

 • Työntekijöille kannattaa viestiä vuorojen jakamisen perusteista ja taustalla olevista tekijöistä. Mitä paremmin työntekijöille pystytään informoimaan, mitkä tekijät huomioiden työvuorolista on rakennettu, sitä paremmin he ymmärtävät vuorolistoissa tehtyjä ratkaisuja. Työntekijöille kannattaa selventää myös työvuorosuunnittelun reunaehdot eli esimerkiksi työaikalain ja noudatettavien työehtosopimusten asettamat vaatimukset sekä rajat, kuten esimerkiksi vuorokausi- ja viikkotason rajat riittävälle lepoajalle.

 • Säännölliset palautekyselyt, joissa työntekijöiltä kartoitetaan, miten työvuorosuunnittelussa on onnistuttu ja miten sitä voitaisiin mahdollisesti kehittää, antavat työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa asiaan. Lisäksi palautekyselyt luovat työntekijöille tunteen, että he tulevat kuulluksi. Avoin keskustelu suunnitteluun liittyvistä asioista parantaa läpinäkyvyyttä ja luottamusta. Mahdollisuuksien mukaan työntekijöille kannattaa antaa myös keskustelumahdollisuus suoraan työvuorosuunnittelijan kanssa, koska myös tämä lisää luottamusta puolin ja toisin.

 • Monesta yrityksestä puuttuu kokonaan työvuorosuunnittelun monitorointi, vaikka henkilöstön tyytyväisyyden kannalta se on yksi avaintekijöistä, josta myös yrityksen johdon tulisi näin ollen olla kiinnostunut.Työergonomia


Työergonomian toteutuminen jokaisen työntekijän kohdalla nousee tärkeäksi, kun työvuoroja halutaan jakaa tasapuolisesti työntekijöiden välillä.

 • Palautuminen työvuorojen välissä, riittävän pitkät lepoajat sekä yhtenäiset vapaajaksot ovat työvuorosuunnittelun reunaehtoja. Toimivan työvuorolistan, joka on myös työntekijöiden näkökulmasta mieluinen, tulisi varmistaa, että vuorokierto ei vaihtele liian usein, ja että vuorot saman viikon sisällä ovat aina esimerkiksi aamu-, päivä- tai iltavuoroja, eivätkä näiden yhdistelmiä. Jatkuvat rytmivaihtelut aiheuttavat haasteita työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen sekä ovat työntekijöiden jaksamisen kannalta huonoimpia. Työntekijöiden työssä jaksaminen taas vaikuttaa sekä työntekijöiden tehokkuuteen että vaihtuvuuteen.

 • Vaihteleva vuorokierto riittävän pitkillä väleillä sen sijaan varmistaa, että tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä säilyy, ja myös sen, että vapaa-ajan saa ajoitettua eri vuorokauden aikoihin.Työntekijöiden vuorotoiveet


Työntekijöiden toiveiden täyttäminen tasapuolisesti tulisi huomioida niin yksittäistä työvuorolistaa kuin lomia suunnitellessa.

 • Työvuorolistaa suunnitellessa on tavoiteltavaa, että työntekijöiden toiveet saadaan huomioitua tasavertaisesti. Tämän suhteen yrityksissä on usein erilaisia toimintamalleja, kuten työntekijöiden toiveiden määrän rajoittaminen ja näistä tietyn määrän täyttäminen esimerkiksi tietyn ajanjakson aikana tai työvuorolistakohtaisesti.

 • Useimmille työntekijöille viikonloppuvapaat ovat tärkeitä, joten näiden tasapuolisen jakamisen voi nähdä yhtenä onnistuneen työvuorosuunnittelun kulmakivistä. Lisäksi moni työehtosopimus myös määrää, että vuodessa on oltava tietty määrä viikonloppuvapaita, mikä työvuorosuunnittelijan tulee myös huomioida hyvissä ajoin.

 • Lomasuunnittelun näkökulmasta tasapuolisuuden voi varmistaa vaihtelemalla työntekijöiden loma-aikoja, jotta kaikki saavat halutessaan vuorotellen lomailla esimerkiksi heinäkuussa.


Vuorotyön suunnitteluun liittyy siis monia asioita, joilla voi vaikuttaa työvuorosuunnittelun tasapuolisuuteen. Työvuorosuunnittelijan kannattaa tarkistaa, että edellä mainitut työntekijöiden tyytyväisyyttä ja palautumista edistävät tekijät toteutuvat työvuorosuunnittelussa ja kysyä itseltään sekä työntekijöiltä tasaisin väliajoin:

 • Onko työvuorosuunnittelu läpinäkyvää ja kommunikaatio työntekijöiden suuntaan avointa?

 • Täyttyykö työvuorojen välinen riittävän pitkä lepoaika ja pysyykö vuorokierto säännöllisenä?

 • Onko työntekijöiden vuoro- ja lomatoiveita onnistuttu täyttämään tasapuolisesti?


Työvuorosuunnittelijan työtä sekä näiden näkökulmien huomioimista voi myös helpottaa yritykselle sopiva työvuorosuunnitteluohjelmisto. Planierissa työntekijöiden vuorotoiveet on tuotu suunnittelunäkymään ja erilaiset laskurit helpottavat esimerkiksi riittävien vuorojen välisten lepoaikojen varmistamista. Lue täältä lisää Planierin toiminnoista ja kokeile ilmaista demoversiota.


bottom of page