top of page
  • Stella Ritamäki

Hyvinvointia työvuorosuunnittelulla

Työelämän kuormittavuus on monilta osin lisääntynyt, ja etenkin työelämän muutokset sekä yllättävät työelämää koskettavat poikkeustilanteet, kuten vallitseva koronapandemia, asettavat uusia vaateita työhyvinvoinnin johtamiselle. On tärkeä muistaa, että työhyvinvoinnilla ei tarkoiteta ainoastaan oireiden puuttumista, vaan kyseessä on monen tekijän kokonaisuus, jonka huomioimalla voidaan varmistaa työelämänmittainen työkyky. Työelämä edellyttää usein työntekijöiltä joustamista liiketoiminnan ehdoin, mutta yhtä tärkeää on tarjota työntekijöille joustoa heidän ehdoillaan. Joustavuus lisää nimittäin työhön sitoutumista ja on positiivisesti yhteydessä yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Toimiva työvuorosuunnittelu on yksi tekijä, jolla työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa ja etenkin työntekijöille tarjotut vaikutusmahdollisuudet omaan työhön auttavat työhyvinvoinnin edistämisessä. Hyvin toteutettu työvuorosuunnittelu parantaa niin työntekijöiden jaksamista kuin työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Oleellista on myös, että onnistutaan huomioimaan työn kuormittavuus ja kehittämään työjärjestelyt kaikkien työntekijöiden kannalta mahdollisimman oikeudenmukaisiksi. Työhyvinvoinnilla on tutkimusten mukaan välittömiä ja välillisiä talousvaikutuksia organisaatioiden menestymiseen [1]. Työhyvinvoinnin panostukset vähentävät esimerkiksi tapaturmia, sairauspoissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta, sekä pidentävät samalla myös työuria. Työnantaja voi omalla työhyvinvoinnin kehittämistyöllään vaikuttaa koko työyhteisön toimintakykyyn myönteisesti ja etenkin panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan varmistaa organisaation pitkäntähtäimen kilpailukyky. Työntekijöiden hyvinvointi on ennen kaikkea strateginen resurssi, sillä hyvinvoiva ja virkeä työntekijä kykenee oppimaan uutta sekä sopeutumaan työelämän muutoksiin.

Miten työnantaja mahdollistaa parempien työvuorosuunnitelmien toteutuksen?

Ensisijaisen tärkeää on oikeanlaisen työvuorosuunnittelujärjestelmän valitseminen. Hyvä työvuorosuunnittelujärjestelmä ottaa automaattisesti huomioon työaikasäännökset ja tarjoaa suunnittelijoiden päätöksenteon tueksi erilaisia hyödyllisiä tunnuslukuja, jotka parantavat suunnittelijan kuvaa kokonaisuudesta.


Kun työntekijöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihinsa, parannetaan työntekijän sitoutumista ja työmotivaatiota. Siksi järjestelmän valinnassa kannattaa painottaa työntekijöiden mahdollisuutta ilmaista työvuorotoiveitaan sekä näiden toiveiden näyttämistä työvuorosuunnittelijalle helposti hyödynnettävässä muodossa.


Työntekijän kannalta työaikasuunnittelu ja hyvissä ajoin saatu tieto tulevista työvuoroista antavat mahdollisuuden suunnitella perhe-elämää ja vapaa-aikaa pitkäjänteisesti. Jotta tiedot pysyvät ajantasaisina ja kaikkien saatavilla, on tärkeää, että työntekijät voivat tarkistaa ja päivittää vuorotietojaan mahdollisimman helposti ja siksi tähän tarkoitettu mobiilisovellus on toivottava lisä työvuorosuunnittelujärjestelmään. Tutustu tästä Planier Työvuorosuunnitteluun. Lähteet: [1] Otala, L. & Ahonen, G. (2005). Työhyvinvointi tuloksentekijänä. Helsinki: WSOY pro.

bottom of page