top of page
  • Writer's pictureSaija Viitala

Vuorotyön trendit: Totta vai tarua?

Mitä vuorotyön saralla tapahtuu tulevaisuudessa? Esitämme viisi vuorotyöhön liittyvää väittämää, joiden todenmukaisuutta pohdimme Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Annina Ropposen kanssa.

VÄITE 1: Työvuorosuunnittelun automatisaatio tulee lisääntymään


Totta ja tarua. Työvuorosuunnittelun automatisointi tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Automatisointi keventää suunnittelua tekevien työtä auttamalla heitä huomioimaan kaikki suunnitteluun vaikuttavat mahdollisuudet ja rajoitukset kuten työkohteiden väliset matka-ajat, työaikasäännöt, työntekijöiden toiveet, edelliset vuorot, lepoajat, työsopimukset sekä koko suunnitelman kustannustehokkuuden. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Annina Ropposen mukaan erityisesti ne ohjelmistot, joissa on näkyvillä työehtosopimusten edellytykset ja esimerkiksi Työterveyslaitoksen suositukset työaikojen kuormituspiirteistä, tulevat helpottamaan työvuorojen suunnittelua merkittävästi.


Tulevaisuudessa siis yhä harvemmin työvuorosuunnittelu tulee olemaan kenenkään päätehtävä, mutta siihen liittyvä ymmärrys, vastuut ja velvollisuudet eivät kuitenkaan katoa mihinkään. Tekoälyn tuomalla avulla voidaan päästä yhä kevyemmin ja nopeammin työvuorosuunnittelussa lopputulokseen, joka on sääntöjen mukainen sekä peilaa yrityksen arvoja.


Tekoäly tulee nopeuttamaan suunnittelua merkittävästi, jolloin suunnittelua tekevälle jää enemmän aikaa huomioida yksittäisten työntekijöiden tarpeita ja reagoida rauhassa suunnitteluun vaikuttaviin muutoksiin. Ropposen mukaan työvuorosuunnittelun tuleekin tulevaisuudessakin huomioida työntekijöiden toiveet ja erilaiset elämäntilanteet, joita tekoäly ei tunne. Tähän tullaan edelleen tarvitsemaan keskustelua ja paikallista työvuorosuunnitteluosaamista.


Lue lisää aiheesta: Miten tekoäly muuttaa työvuorosuunnitteluaVÄITE 2: Työantaja haluaa lisää joustoa


Totta ja tarua. Pandemia on vaikuttanut enenevissä määrin siihen, että monella alalla työntekijät halutaan nähdä joustavana liikkumavarana, ja työvoiman ennakoitavuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Mahdollisuus ennustaa työn tarvetta ja luoda joustavia vuoroja tuleekin lisääntymään tulevaisuudessa.


Toisaalta jouston kasvaessa työntekijät eivät ole sidottuja työskentelemään aina kun työtä on tarjolla. Kaukana oleviin kohteisiin voi olla vaikeampi saada työntekijöitä. Tulevaisuuden työvuorosuunnittelussa voisikin olla mahdollista jopa huutokaupata työntekijöille vuoroja kaukana sijaitseviin kohteisiin tai vuoroihin, jotka ovat muutoin hankala täyttää. ”Saman arvoisista” vuoroista työntekijöille voisi antaa myös oikeuden vaihtaa vuoroja keskenään.


Ropposen mukaan on hyvä muistaa, että joustoa on aina kahdensuuntaista. Työaikajousto voi olla paitsi työnantaja- myös työntekijälähtöistä. Ropposen mukaan molempiin joustoihin olisi tärkeä sopia kokeilujaksosta, jonka jälkeen joustojen toimivuutta voidaan arvioida. Jos kysymys on väliaikaisista ratkaisuista tai vaikkapa kokeilujaksosta, tulee myös olla selvää, onko vastaavaa mahdollisuutta kokeilla myöhemmin ja miten toimitaan, jos kokeilusta päädytään luopumaan.VÄITE 3: Työntekijät odottavat työnantajalta tasapuolista kohtelua


Totta. Ropposen mukaan kaikkiin työhön liittyvät tekijät, olivatpa ne työaikasuunnitteluun tai muuhun liittyviä, tulee aina olla tasapuolisia ja oikeuden mukaisia. Vaikka työnantaja toivoisikin työntekijöiltä entistä enemmän joustoa, niin työntekijät tulevat aina odottamaan työnantajaltaan tasapuolista kohtelua - tasaisesti jaettuja vuoroja, vapaita (ja tietenkin myös tuloja).


On kuitenkin hyvä huomioida, että työntekijöiden kokema tasa-arvo näyttäytyy eri aloilla eri tavoin: sosiaali- ja terveysalalla epäreiluna kohteluna voidaan pitää alimitoitetussa työvuorossa työskentelyä kun taas kaupan alalla voidaan kokea reiluksi, että nopeille hyllyttäjille tarjotaan enemmän vuoroja.VÄITE 4: Työntekijöiden valta vuoroihin tulee kasvamaan


Totta ja tarua. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuus omaan työhönsä parantaa tutkitusti jaksamista. Ropposen mukaan työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihinsa tulee olemaan tärkeä tekijä tulevaisuudessa ja joillakin palvelualoilla jopa merkittävä vetovoimatekijä.


Vaikka työntekijöille on ehdottomasti annettava vaikutusmahdollisuus vuoroihinsa esimerkiksi ilmaisella toiveensa digitaalisesti tai varaamalla vuorot mobiilisovelluksen kautta, ei koko suunnittelua voi jättää tulevaisuudessakaan työntekijöiden harteille. Ropposen mukaan työntekijät tulevat tulevaisuudessakin tarvitsemaan työnantajan tukea työaikojen suunnitteluun ja siihen, ettei kuormittavia työvuoroja tai esimerkiksi lyhyitä palautumisjaksoja kerry liikaa yksittäiselle työntekijälle.VÄITE 5: Vuorotyön aiheuttama kuormitus tulee kasvamaan


Totta ja tarua. Ropposen mukaan keskimäärin noin viidennes koko suomalaisesta työvoimasta tekee yötyötä sisältävää vuorotyötä. Ropposen mukaan yötyö vaikuttaa uneen, sillä yövuorojen jälkeen voi olla vaikeuksia nukkua ja toisaalta pitkä yövuoroputki voi kääntää sisäistä kelloa vaikeuttaen nukkumista.


Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen tekemän yhteistutkimuksen mukaan noin joka viides vuorotyöntekijä kärsii vuorotyön aiheuttamasta unihäiriöstä. Häiriöstä kärsivät palautuvat vapaapäivien aikana hitaammin kuin muut, ja puolet häiriöstä kärsivistä on vapaa-aikanaan käytännössä jatkuvasti väsyneitä. Tutkijat suosittelevat suunnittelemaan työntekijöille lyhyempiä yövuorojaksoja ja pidempiä palautumisaikoja työvuorojen välille. Toisaalta myös hyvin aikaiset aamuvuorot lyhentävät unta, joten kaiken kaikkiaan vuorotyössä tulee huomioida riittävä palautuminen ja mahdollisuus uneen. Ropponen muistuttaa, että mikäli vuorotyöhön sisältyy vielä yöaikaan tehtävää fyysistä kuormitusta, on palautumisen ja unen määrä erityisen tärkeät huomioida suunnittelussa.


Työnantajien olisikin tutkijoiden suositusten mukaan kiinnitettävä entistä enemmän huomiota työntekijöidensä terveyteen oikeanlaisella vuorosuunnittelulla, sillä hyvällä työvuorosuunnitelmalla voidaan ehkäistä vuorotyön aiheuttamaa kuormitusta.
Me Planierilla olemme halunneet tehdä mahdollisimman älykkään työvuorosuunnitteluohjelmiston. Tutustu Planierin ominaisuuksiin täällä.bottom of page