Planier Oy:n asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste 

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu Planier Oy:n asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekistereihin. Rekisterinpitäjänä toimii Planier Oy, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja jonka asiakas-, käyttäjä- tai markkinointirekisteriin kyseessä olevat henkilötiedot kuuluvat. Tässä Tietosuojaselosteessa mainitut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät periaatteet soveltuvat Planier Oy:n toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn ja tähän yhtiöön viitataan tässä Tietosuojaselosteessa termillä ”Planier Oy”, ”me” tai ”organisaatiomme”. Yhteystiedot on listattu alla kohdassa 1.

Voimme kerätä ja käsitellä henkilötietoja, joita saamme, kun markkinoimme ja tarjoamme ohjelmistotuotteita ja -palveluita (yhdessä ”Palvelut”). Pääosin nämä henkilötiedot koskevat Planier Oy:n verkkosivujen käyttäjiä sekä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme yhteyshenkilöitä (”Rekisteröity”, ”sinä”). Planier Oy:n henkilöstöhallinnon rekisteriä koskee kuitenkin erillinen tietosuojaseloste. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on informoida rekisteröityjä heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä Rekisteröityjä koskevia henkilötietoja me keräämme, miten me niitä käsittelemme ja miten voit käyttää oikeuksiasi Rekisteröitynä (kuten oikeus saada pääsy tietoihisi ja oikeus vaatia tiedon korjaamista).

Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelytapojen muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasainen versio on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.planier.fi. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen tai rajoita Rekisteröityjen tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu henkilötietojen käsittelyyn, jonka Planier Oy suorittaa rekisterinpitäjänä. Planier Oy voi käsitellä tiettyjä henkilötietoja Palveluiden tarjoamisen yhteydessä asiakkaan puolesta henkilötietojen käsittelijänä, jolloin kyseinen asiakas katsotaan rekisterinpitäjäksi. Tässä tapauksessa tällaista tietojen käsittelyä koskee asiakkaan tietosuojaseloste tai muu dokumentaatio, jolla rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä.

Yksityisyys, turvallisuus ja tietoturva ovat meille tärkeitä asioita. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja asianmukaisella huolellisuudella ja soveltuvia lakeja ja säännöksiä noudattaen. 

1.    Yhteystiedot

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: 

Planier Oy:
Y-tunnus: 0897430-1
Osoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Puhelinnumero: +358 201 101 200
Sähköpostiosoite: planier@planier.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Emilia Santasalo, puh. +358 201 101 201, sähköpostiosoite emilia.santasalo@haahtela.fi

 


2.    Käsiteltävät tiedot 

 

Saatamme käsitellä alla lueteltuja Rekisteröityjä koskevia tietoja:

Käsiteltävät Rekisteröidyn tiedot: 

 • Etu- ja sukunimi

 • Organisaatio ja titteli

 • Sähköposti ja muut Rekisteröidyn antamat yhteystiedot

 • Käyttäjätunnus

 • Laskutus- ja maksutiedot

 • Rekisteröidyn ja Planier Oy:n välinen yhteydenpito

 • Markkinointikiellot ja markkinointisuostumukset

 • Rekisteröidyn Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot, kuten aktivoinnit sekä Palveluiden päivitykset

 • Muita Rekisteröidyn itse antamia henkilötietoja

 

Käsiteltävät Tekniset Tiedot:

 • Sijaintitiedot (maa, maakoodi, kaupunki)

 • Rekisteröidyn IP-osoite

 • Selaimeen liittyvät tiedot

 • Rekisteröidyn laitteen tunniste ja käyttöjärjestelmä

 • Aktivointinumerot

 • Muut Rekisteröidyn Palveluiden käyttöön liittyvät tekniset tiedot

 • Lokitiedot

 

Vaikka emme tavallisesti käytä Teknisiä Tietoja henkilöiden tunnistamiseen, joskus henkilöt saattavat olla tunnistettavissa niistä joko yksin tai yhdistettäessä tai liitettyinä muihin Rekisteröidyn tietoihin. Näissä tapauksissa Tekniset Tiedot voidaan myös katsoa henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja kohtelemme yhdistettyjä tietoja kuten henkilötietoja.

3.    Mistä saamme henkilötiedot? 

 

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot Rekisteröidyiltä itseltään. Saatamme myös kerätä joitain henkilötietoja julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Lisäksi saatamme saada henkilötietoja, kun käytämme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita verkkosivujemme tai tarjoamiemme palveluiden käyttöominaisuuksien kehittämiseksi tai kun yhdistämme, täydennämme ja analysoimme muuta saatavilla olevaa dataa. 

4.    Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn perusteet 

 

Planier Oy käsittelee henkilötietoja useita tarkoituksia varten. Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteidemme hallinnoimiseksi, transaktioiden ja maksujen helpottamista varten sekä Palveluidemme ja asiakaspalvelumme hallinnoimiseksi sekä analysoimiseksi. Planier Oy käsittelee henkilötietoja myös seuraavia tarkoituksia varten: 

 

 • Markkinoidaksemme ja tarjotaksemme Palveluitamme

 

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti markkinoidaksemme ja tarjotaksemme Palveluitamme asiakkaillemme, potentiaalisille asiakkaillemme ja heidän edustajilleen sekä harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme. Voimme käyttää tietoja esimerkiksi tarjotaksemme Palveluidemme keskeisiä toimintoja sekä tarjotaksemme pääsyn Palveluihimme.

 • Täyttääksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme ja oikeutemme 

 

Henkilötietoja voidaan käyttää sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi Rekisteröidyn edustamaa Planier Oy:n asiakasyritystä kohtaan. Mikäli Rekisteröity ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseksi ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. 

 • Viestintään Planier Oy:n ja Rekisteröityjen välillä

 

Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä asiakkaidemme yhteyshenkilönä toimiviin Rekisteröityihin Palveluihimme liittyvissä asioissa sekä ilmoittaaksemme Rekisteröidyille Palveluitamme koskevista muutoksista.

 • Palveluiden laadun kehittämiseksi ja kehityssuuntauksien analysoimiseksi

 

Voimme käsitellä henkilötietoja parantaaksemme Palveluidemme ja verkkosivujemme laatua ja ymmärtääksemme asiakkaidemme tarpeita paremmin, esimerkiksi analysoimalla erilaisia Palveluidemme ja verkkosivujemme käyttöön liittyviä kehityssuuntauksia. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa.

 • Laista johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi

Lisäksi saatamme käsitellä henkilötietoja, jos lainsäädäntö sitä edellyttää.

Käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme asiakkaitamme kohtaan.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella. Oikeutettu etumme perustuu liiketoimintamme harjoittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, asiakas- ja yhteistyösuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä puolustautumiseen oikeudellisia vaatimuksia vastaan. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen.

Toisinaan saatamme pyytää sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelylle. Näissä tapauksissa Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja, jos se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

5.    Säilytysaika 

 

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta, joten säilytysaika voi vaihdella tapauskohtaisesti.

Suurinta osaa tämän Tietosuojaselosteen mukaisista henkilötiedoista säilytämme niin kauan kuin se on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme taikka kirjanpitovelvollisuuksiemme täyttämiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa Rekisteröidyn nimi, yhteystiedot sekä laskutus- ja maksutiedot.

Joitain henkilötietoja, kuten Rekisteröidyn nimen, yhteystiedot sekä laskutus- ja maksutiedot, säilytämme niin kauan kuin se on tarpeen puolustautuaksemme mahdollisia oikeudellisia vaateita vastaan. 

Palveluitamme käyttävän Rekisteröidyn muita henkilötietoja säilytämme lähtökohtaisesti niin kauan kuin Rekisteröity on Palveluidemme rekisteröitynyt käyttäjä tai tilaaja taikka niin kauan kuin meillä on jokin muu syy säilyttää tietoja esimerkiksi sisäisen raportoinnin vuoksi. Lähtökohtaisesti Rekisteröidyn Palveluidemme käyttöä koskevat henkilötiedot hävitetään kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Rekisteröity on lopettanut kaikkien Palveluidemme käytön tai kun Rekisteröity tekee pyynnön henkilötietojensa poistamisesta.

6.    Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltäviä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle vaan säilytämme tietojasi Euroopan talousalueella (”ETA”).

Varaamme kuitenkin jatkossa mahdollisuuden käyttää palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat ETA:n ulkopuolella. Tällaisissa tilanteissa sitoudumme suorittamaan toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötietojesi suojan taso on riittävä niillä lainkäyttöalueilla, joilla henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille ETA:n ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä. 

Lisätietoa liittyen henkilötietojen siirtoihin voit pyytää ottamalla meihin yhteyttä yllä mainittuja yhteystietoja käyttäen. 

7.    Henkilötietojen vastaanottajaryhmät 

Jaamme tässä Tietosuojaselosteessa tarkoitettuja henkilötietoja organisaatiomme, jolla voidaan myös tarkoittaa Haahtela-konsernia, sisällä ainoastaan ja vain siinä laajuudessa kuin se on tar-peen Palveluidemme toimittamiseksi ja kehittämiseksi. Emme luovuta henkilötietojasi organisaatiomme ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:  

 • Jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten johdosta

 

Niiltä osin kuin kolmansien osapuolten on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin Palveluiden suorittamiseksi, Planier Oy on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

 • Oikeudellisista syistä

 

Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahan-pesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Planier Oy:n tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme Rekisteröidylle tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

 • Valtuutetuille palveluntarjoajille

 

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille, kuten tilitoimistollemme tai tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja asiakastukipalveluja tarjoaville alihankkijoillemme. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja. Muistathan, että luovuttaessasi henkilötietojasi suoraan kolmannelle osapuolelle esimerkiksi sivustollamme olevan linkin kautta, henkilötietojen käsittely perustuu tavallisesti kyseisen kolmannen osapuolen omaan dokumentaatioon ja standardeihin.

 • Muista oikeutetuista syistä

 

Mikäli Planier Oy on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista niille Rekisteröidyille, joiden henkilötietoja siirto koskee.

 • Nimenomaisella suostumuksellasi 

Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen Rekisteröidyn nimen-omainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

 

 

8.    Rekisteröidyn oikeudet 

 • Oikeus saada pääsy tietoihin

 

Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

 • Oikeus peruuttaa suostumus

 

Mikäli käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemiemme henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluitamme.

 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 

Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset, epätarkat, puutteelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

 • Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

 • Oikeus vastustaa

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään meidän oikeutetun etumme perusteella tai muihin tarkoituksiin kuin tässä Tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä jatkaa tietojesi käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn vastustamisesi jälkeen.

 • Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsittelyssä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Tiedonkäsittelyn rajoittaminen saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluitamme.

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle. 

 • Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin yllä olevista oikeuksista, pyydämme sinua lähettämään meille postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: koko nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Voimme pyytää henkilöllisyytesi todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia. 

9.    Suoramarkkinointi

 

Huolimatta mahdollisista ennakolta annetuista suoramarkkinointia koskevista suostumuksista, Rekisteröidyllä on oikeus kieltää meitä käyttämästä Rekisteröidyn henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti, taikka käyttämällä Palvelun toimintoja tai suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

10.    Tietoturvallisuus

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, salasanat, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, palautettavuuden ja vikasietoisuuden varmistamiseksi. Testaamme säännöllisesti järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Rekisteröityjen yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Rekisteröidyille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

11.    Evästekäytännöt

Voimme kerätä henkilötietoja hyödyntämällä evästeitä ja muita niihin verrattavia tekniikoita. Eväste on pieni, Rekisteröidyn tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita Rekisteröityjen tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin verkkosivujen osioiden asianmukaiselle toimimiselle. Käytämme evästeitä verkkosivuillamme ensisijaisesti sivujemme parhaan käyttökokemuksen ja toimivuuden mahdollistamiseksi, sekä sivustomme käytön analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät www.planier.fi 

12.    Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Planier Oy:n henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

 

 


Viimeksi päivitetty 25.10.2022