HAAHTELAN OHJELMISTOTUOTTEIDEN JA -PALVELUIDEN TIETOSUOJASELOSTE

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu Haahtela-konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas- ja käyttäjärekistereihin, joita ylläpidetään ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden tarjoamiseksi asiakkaille.

Rekisterinpitäjänä toimii kulloinkin se Haahtela-konserniin kuuluva yhtiö, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja jonka asiakas- ja käyttäjärekisteriin kyseessä olevat henkilötiedot kuuluvat. Tässä Tietosuojaselosteessa mainitut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät periaatteet soveltuvat kaikkiin Haahtela-konserniin kuuluviin yhtiöihin, jotka tarjoavat asiakkailleen ohjelmistotuotteita ja -palveluita (yhdessä ”Palvelut”) ja näihin yhtiöihin viitataan kuhunkin tässä Tietosuojaselosteessa termillä ”Haahtela” tai ”me”. Kunkin rekisterinpitäjänä toimivan Haahtela-konserniin kuuluvan yhtiön yhteystiedot on listattu alla kohdassa 1.

Voimme kerätä ja käsitellä henkilötietoja, jotka koskevat Haahtelan ohjelmistotuotteiden ja palveluiden käyttäjiä. Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on informoida rekisteröityjä Palveluidemme yhteydessä keräämiemme henkilötietojen käsittelystä. Osaan palveluistamme saattaa soveltua erillinen tietosuojaseloste. Mikäli erillistä tietosuojaselostetta sovelletaan tiettyyn palveluun, julkaisemme selosteen verkkosivuillamme tai muulla tavalla kyseisen palvelun yhteydessä. Keräämme asiakkaidemme yhteyshenkilöiden sekä Palveluidemme käyttäjien (”Käyttäjä(t)”, ”sinä”) henkilötietoja tarjotessamme Palveluitamme.

Tietosuojaselosteessamme kerrotaan, mitä henkilötietoja käsittelemme, miten henkilötietoja käsitellään sekä miten Käyttäjät voivat käyttää oikeuksiaan (esim. oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus saada pääsy tietoihin).

Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelytapojen muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasainen versio on saatavilla verkkosivuillamme www.haahtela.fi tai Palveluiden yhteydessä. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen tai rajoita Käyttäjien tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista


Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu henkilötietojen käsittelyyn, jonka Haahtela suorittaa rekisterinpitäjänä. Haahtela voi käsitellä tiettyjä henkilötietoja Palveluiden tarjoamisen yhteydessä asiakkaan puolesta henkilötietojen käsittelijänä, jolloin kyseinen asiakas katsotaan rekisterinpitäjäksi. Tässä tapauksessa tällaista tietojen käsittelyä koskee asiakkaan tietosuojaseloste tai muu dokumentaatio, jolla rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä.

Yksityisyys, turvallisuus ja tietoturva ovat meille tärkeitä asioita. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja asianmukaisella huolellisuudella ja soveltuvia lakeja ja säännöksiä noudattaen.

 


1. YhteystiedotPlanier Oy:
Y-tunnus: 0897430-1
Osoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Puhelinnumero: +358 201 101 200
Sähköpostiosoite: haahtela@haahtela.fi

Rekisteristä vastaava henkilö:  
Pekka Alli, puh. +358 201 101 226, sähköpostiosoite pekka.alli@planier.fi


Haahtela-kehitys Oy:
Y-tunnus: 0864430-2
Osoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Puhelinnumero: +358 201 101 200
Sähköpostiosoite: haahtela@haahtela.fi

Rekisteristä vastaava henkilö:  
Jarmo Hyartt, puh. +358 201 101 222, sähköpostiosoite jarmo.hyartt@haahtela.fi

 


2. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet


Keräämme kahdentyyppisiä tietoja Käyttäjiltä: (i) Käyttäjätietoja; sekä (ii) Teknisiä Tietoja. Vaikka emme tavallisesti käytä Teknisiä Tietoja henkilöiden tunnistamiseen, joskus henkilöt saattavat olla tunnistettavissa niistä joko yksin taikka yhdistettäessä tai liitettyinäKäyttäjätietoihin. Näissä tapauksissa Tekniset Tiedot voidaan myös katsoa henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja kohtelemme yhdistettyjä tietoja kuten henkilötietoja.

Riippuen kunkin Palvelun sisällöstä Haahtela voi kerätä ja käsitellä seuraavia Käyttäjiä koskevia Käyttäjätietoja: (i) nimi ja yhteystiedot; (ii) sähköpostiosoite; (iii) Käyttäjän Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot, kuten aktivoinnit sekä Palveluiden päivitykset; (iv) muita Käyttäjien itse antamia henkilötietoja.

Kerättyjen Käyttäjätietojen tarkka laatu on riippuvainen Käyttäjän käyttämistä Palveluista. Suurin osa Käyttäjätiedoista saadaan suoraan Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin Käyttäjän ottaessa Palvelun käyttöön tai Palvelun käytön aikana.

Tekniset Tiedot, joita keräämme ja käsittelemme Palveluidemme käytön yhteydessä voivat sisältää seuraavia tietoja: (i) Käyttäjän IP-osoite; (ii) Käyttäjän tietokoneen tunniste; (iii) aktivointinumerot; (iv) muut Käyttäjän Palveluiden käyttöön liittyvät tekniset tiedot; sekä (v) lokitiedot.

 


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste  


Tarkoitukset

Haahtela käsittelee henkilötietoja useita tarkoituksia varten. Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteidemme hallinnoimiseksi, transaktioiden ja maksujen helpottamista varten sekä Palveluidemme ja asiakaspalvelumme hallinnoimiseksi sekä analysoimiseksi.  

Haahtela käsittelee henkilötietoja myös seuraavia tarkoituksia varten:


Tarjotaksemme Palveluitamme

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme Palveluita asiakkaillemme ja Käyttäjillemme sekä harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme. Voimme käyttää tietoja esimerkiksi tarjotaksemme Palveluiden keskeisiä toimintoja sekä tarjotaksemme pääsyn Palveluihin. Mikäli Käyttäjä ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseksi ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.


Asiakasviestintään

Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä asiakkaidemme yhteyshenkilönä toimiviin Käyttäjiin Palveluihimme liittyvissä asioissa ja ilmoittaaksemme Käyttäjille Palveluita koskevista muutoksista.

 


Laadun parantamiseksi ja kehityssuuntauksien analysoimiseksi

Voimme käsitellä Palveluiden käyttöä koskevia tietoja parantaaksemme Palveluidemme laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia Palveluiden käyttöön liittyviä kehityssuuntauksia. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa.

 


Käsittelyn peruste  

Käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme asiakkaitamme kohtaan. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita.

Joissain Palveluiden osissa Käyttäjiltä saatetaan pyytää suostumus henkilötietojen käsittelylle. Näissä tapauksissa Käyttäjät voivat peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

 


4. Siirto Euroopan ulkopuolisiin valtioihin  


Emme siirrä tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti Palveluiden yhteydessä keräämiämme ja käsittelemiämme Käyttäjiä koskevia henkilötietoja Euroopan Talousalueen ulkopuolisiin valtioihin.

Lisätietoja koskien henkilötietojen siirtoja voit saada ottamalla meihin yhteyttä tässä Tietosuojaselosteessa mainituilla tavoilla.  

 

 

5. Vastaanottajat  


Jaamme henkilötietoja Haahtelan organisaation sisällä ainoastaan ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluidemme toimittamiseksi ja kehittämiseksi.  

Emme jaa henkilötietoja Haahtelan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista olosuhteista ole käsillä:  


Jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten johdosta  

Niiltä osin kuin kolmansien osapuolten on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin Palveluiden suorittamiseksi, Haahtela on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.


Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Haahtelan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Haahtelan tai Käyttäjiemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme Käyttäjille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.


Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja asiakastukipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme). Palveluntarjoajiemme kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyvien sitoumusten mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja. Muistathan, että luovuttaessasi henkilötietojasi suoraan kolmannelle osapuolelle esimerkiksi sivustollamme olevan linkin kautta, henkilötietojen käsittely perustuu tavallisesti kyseisen kolmannen osapuolen omaan dokumentaatioon ja standardeihin.


Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Haahtela on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista Käyttäjille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.


Nimenomaisella suostumuksella

Voimme luovuttaa henkilötietoja Haahtelan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen Käyttäjän nimenomainen suostumus. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

 


6. Säilytysaika  


Haahtela ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin lainsäädännön salliman maksimiajan ja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista Palveluiden tarjoamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti.

Säilytämme Käyttäjän henkilötietoja lähtökohtaisesti niin kauan kuin Käyttäjä on Palveluidemme rekisteröitynyt käyttäjä tai tilaaja taikka niin kauan kuin meillä on jokin muu syy säilyttää tietoja esimerkiksi sisäisen raportoinnin tai tilinpitovelvollisuuden vuoksi. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö sallii tietojen säilyttämisen.

Lähtökohtaisesti Käyttäjien henkilötiedot hävitetään kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Käyttäjä on lopettanut kaikkien Palveluidemme käytön tai kun Käyttäjä tekee pyynnön Käyttäjän henkilötietojen poistamisesta.

 


7. Käyttäjän oikeudet


Oikeus saada pääsy tietoihin

Haahtela tarjoaa Käyttäjille pääsyn henkilötietoihin, joita käsittelemme. Tämä tarkoittaa, että Käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä ja me ilmoitamme, mitä kyseiseen Käyttäjään liittyviä henkilötietoja olemme keränneet ja käsitelleet sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.


Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Palveluitamme.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Käyttäjillä on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset, epätarkat, puutteelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot.


Oikeus vaatia tiedon poistamista

Käyttäjät voivat myös pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.


Oikeus vastustaa

Käyttäjät voivat vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Palveluidemme tarjoamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi.  
Käyttäjät voivat myös vastustaa henkilötietojensa jatkokäsittelyä, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin annettuun suostumukseen. Henkilötietojen jatkokäsittelyn vastustaminen saattaa rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Palveluitamme.


Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Käyttäjät voivat pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä, mikä kuitenkin saattaa rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Palveluitamme.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Käyttäjillä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.


Oikeuksien käyttäminen

Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Käyttäjän koko nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Käyttäjän henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

 


8. Suoramarkkinointi  


Huolimatta mahdollisista ennakolta annetuista suoramarkkinointia koskevista suostumuksista, Käyttäjällä on oikeus kieltää meitä käyttämästä Käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti, taikka käyttämällä Palvelun toimintoja tai suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

 


9. Valituksen tekeminen


Mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle.

 


10. Tietoturvallisuus


Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään riittävän tason tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden osalta. Testaamme säännöllisesti Palveluamme, palvelinkeskuksiamme, järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta.  

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Käyttäjien yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Käyttäjille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian, kun kohtuullisesti katsoen on mahdollista.


Viimeksi päivitetty: 7.10.2021